دوشنبه 08 آگوست 2022 - 17 مرداد 1401
تاثير نور آبي در آموزش و يادگيري
تاثير نور آبي در آموزش و يادگيري
سه‌شنبه 21 دي 1389 - تا به حال فكر مي كرديد نور محيط مي تواند روي يادگيري شما تاثير داشته باشد؟ بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه هاي مختلفي از نور آبي مي تواند نقش به سزايي در آموزش و يادگيري دانش آموزان در مدارس داشته باشد. ‏

تا به حال فكر مي كرديد نور محيط مي تواند روي يادگيري شما تاثير داشته باشد؟ بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه هاي مختلفي از نور آبي مي تواند نقش به سزايي در آموزش و يادگيري دانش آموزان در مدارس داشته باشد. ‏

‏بر طبق بررسي هاي به عمل آمده با كمك شركت فيليپس نور آبي در ابتداي صبح مي تواند سبب شود كه كودكان سرحال تر از خواب بيدار شده و در طول روز هوشياري بيشتري داشته باشند. آنها معتقد اند كه اين كار از طريق تاثير اين نور بر ساعت دروني بدن انجام مي پذيرد. ‏

آنها در دو مدرسه در بريتانيا آزمايشي ترتيب دادند كه در آن معلم هر كلاس مي توانست نور محيط را با يك صفحه كنترل كند. بر اساس تحقيقات يك ساله آنها، استفاده از نوردهي مناسب در ساعات مختلف روز در كلاس درس مي تواند سرعت خواندن دانش آموز ها را ۳۵ درصد افزايش دهد. اين دانش آموزها در آزمون ها ۴۵ درصد خطاي كمتري مرتكب مي شدند و بي قراري و بيش فعالي هم در آنها ۷۷ درصد كاهش يافت. ‏

‏سيستم نور در اين مدارس در 4 تركيب مختلف از نور آبي و سفيد براي 4 وضعيت مختلف طراحي شده است. مانند داشتن تمركز در لحظات آموزش و يادگيري، القا آرامش در زمان وجود احتمالي تنش و استرس و همچنين براي از بين بردن كسلي و خواب آلودگي. انتخاب هر يك از نورها توسط معلم با در نظر گرفتن فيزيك روحي و جسمي كودكان انجام مي گيرد. ‏

‏تا به حال به تاثير نور محيط بر ميزان آموزش توجه ويژه اي نشده بود اما نتيجه اين تحقيقات نشان مي دهد كه محيط هاي آموزشي تا چه حد بايد روي اين موضوع دقت كنند. ‏